PRIVACY


 
 

Nederlandse versie

ECHO respecteert uiteraard de privacywetgeving. We volgen hierin de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Dat is momenteel de strengste privacywetgeving in de wereld. We leggen je graag uit wat dat concreet betekent.
 

Hoe verzamelt ECHO persoonlijke gegevens?

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt. Of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst. Concreet ontvangen we een aantal persoonlijke gegevens na je storting via vzw Kontinenten of bij een donatie via Paypal.
 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt ECHO?

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om een dienst uit te voeren, die jij bij ons hebt aangevraagd. Meer bepaald:

Van Kontinenten ontvangen we

 • Je contactgegevens: voornaam, naam, postadres.
 • De datum en het bedrag van je storting.

Aan Kontinenten bezorgen we

 • Je rijksregisternummer, om je fiscaal attest te laten opmaken en bezorgen. Deze informatie vragen we van je na je storting.

Van Paypal ontvangen we

 • Je contactgegevens: voornaam, naam, emailadres. We ontvangen ook je adresgegevens als je ervoor koos om die mee te delen.

De datum en het bedrag van je storting.
 

Wanneer en waarom verwerkt ECHO persoonlijke gegevens?

We verwerken deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • Als je hier expliciet de toestemming voor gaf.
 • Als de verwerking nodig is om een dienst te leveren die jij hebt aangevraagd (bv. je emailadres om een nieuwsbrief te versturen of je adres om een publicatie op te sturen).
 • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. je rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen afleveren).
 • Als het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties die financiële steun ontvingen).
   

Hoe behandelt ECHO persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. rijksregisternummer) behandelen we altijd confidentieel en maken we niet openbaar.

 • Je gegevens gebruiken we enkel voor de dienst die jij vraagt (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven). Schrijf je je bijvoorbeeld in voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij je gegevens alleen om je deze nieuwsbrief te bezorgen. Je kunt je ook op elk moment hiervoor uitschrijven.
 • We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
   

Hoe lang bewaart ECHO persoonlijke gegevens?

 • Maak je een gift over of schrijf je je in voor een evenement? Dan houden we je gegevens bij voor de periode die nodig is om de dienst correct af te handelen.
 • We kunnen daarnaast beslissen om bepaalde gegevens te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. ontvangen steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.
   

Bewaart ECHO mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Ja, je gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarvoor maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wil je iets wijzigen in je contactgegevens, dan kan je dat doorgeven via privacy@worldofecho.org.
 • Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Contacteer ons daarvoor via privacy@worldofecho.org.
 • Je kunt op elk moment de persoonlijke gegevens die ECHO over jou verwerkt inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Vind je dat we je gegevens foutief behandelen? Dan kan je klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
   

Heb je nog vragen over privacy? Contacteer ons op privacy@worldofecho.org. We behandelen je vraag binnen de dertig dagen.

 

 

English version

ECHO respects all privacy regulations. We respect the European General Data Protection Regulation (GDPR). Currently, this is the strictest privacy law in the world. We would like to explain what it specifically means.

 

How does ECHO collect personal data?

We only collect personal information shared by you. Or that others share with us when a specific service is requested. Specifically, we will receive some personal information after your donation via Paypal.

 

What personal data does ECHO process?

We only collect personal information needed to deliver a service that you have requested. Which means…

…via Paypal, we receive:

 • Your contact details: given name, surname, and email address. We also receive your postal address if you’ve chosen the option to share this information.
 • The date and amount of your deposit.

 

When and why does ECHO process personal data?

We process personal data only in certain occasions. Which means…

 • if you have given your permission.
 • if processing is needed to deliver a service that you have requested (eg. an email address to send you a newsletter or your postal address to send you printed material).
 • if we are obliged by law to process the data (eg. the national number, for Belgian donors, in order to receive a tax refund).
 • in the case of public or communications interest (eg. publication on our website, or that of organizations receiving funding).

 

How does ECHO treat personal data?

Data of minors and sensitive personal data (eg. national number) will  always be treated confidentially and we will never reveal them publicly.

 • We only use your data for the service that you have requested (unless the conditions mentioned in the previous paragraph are met). So, for example, if you subscribe to our newsletter, we only use your data to send you the newsletter. You can unsubscribe at any time.
 • We never share your contact details with third parties for commercial purposes.

 

How long does ECHO store personal data?

 • Have you donated or subscribed to an event? Then we will keep your data for as long as needed to deliver the appropriate service correctly.
 • Additionally, we can decide to collect some meta data to evaluate and improve our services (eg. we will assess the support that we have received over the years). Individual identification will never be used in this process.

 

Does ECHO store my personal data in a secure way?

Yes, your data is held securely. Therefore, we make use of diverse security technology and measures to protect your data against unauthorized access, use, loss, or disclosure. These technologies and measures are tested regularly and updated whenever necessary.

 

What can I do regarding my personal data?

 • If you would like to change your personal data, you can do so via privacy@worldofecho.org.
 • You have the right to be forgotten. Contact us via privacy@worldofecho.org.
 • At any time you can check the information ECHO processes about you and, if necessary, have incorrect or incomplete data adjusted or removed.
 • Do you think we treat your data incorrectly? Then you can press charges via the Data Protection Authority.

 

Do you still have questions about privacy? Contact us via privacy@worldofecho.org. We will treat your request within 30 days.